Occupatio

(Lat. occupare < ob-capere: in bezit nemen, beslag leggen op, anticiperen). Retorische techniek die erin bestaat de mogelijke opwerpingen van de tegenstander te voorkomen.